Hoppa till sidans innehåll

TK Arbetsordning


SRF Tävlingskommittén Arbetsordning

 

Fastställd av SRF´s Förbundsstyrelse den 2017-02-19

 

Uppdrag

TK har Förbundsstyrelsens uppdrag att planera och leda förbundets nationella tävlingsverksamhet på elitinriktad- och breddnivå för vuxna samt att utföra tillsyn av den tävlingsverksamheten enligt gällande bestämmelser.

 

Delegation av beslutsrätt

Förbundsstyrelsens har till TK överlåtit att, enligt 4 kap 25 § nionde stycket i SRF´s stadgar, besluta om utformningen av spelprogram vilka går i SRF:s regi.

Förbundsstyrelsens har till TK överlåtit att, enligt 4 kap 25 § tionde stycket i SRF´s stadgar, utse arrangör för Förbundets nationella tävlingar.

Förbundsstyrelsens har till TK överlåtit att, enligt § 1.1 i SRF's TB utföra tillsyn, utreda och  utdöma tävlingsbestraffningar för förseelser mot SRF's TB enligt § 4.1 och 4.2 i SRF's TB.

 

Arbetssätt

TK ska:

 • Hålla sig informerad om World Rugbys Regulations och Guidelines och tillse att SRF´s Tävlingsbestämmelser är upprättade i enlighet med dem.

 • Upprätta förslag till Tävlingsbestämmelser som godkänns av Förbundsstyrelsen efter granskning av RS enligt 5 kap 2 § femtonde stycket i RF´s stadgar.

 • Upprätta och publicera Tävlingsföreskrifter som förtydligande av Tävlingsbestämmelser.

 • Upprätta och publicera Tävlingsriktlinjer som rekommendationer.

 • Upprätta Tävlingssystem som erbjuder tävlingsmatcher för medlemsföreningarna enligt SRF´s Utvecklingsmodell i de olika spelvarianterna 15s, 10s och 7s.

 • Ansvara för SRF´s Tävlingsadministration med avseende på:

  • Spelarregistrering.

  • Speltillstånd på internationell och nationell nivå.

  • Spelprogram på nationell nivå och i samarbete med SDF på regional nivå.

  • Resultatrapportering.

  • Dispenshantering.

 • Organisera Mästerskapstävlingar enligt 12 kap 1-2 §§ i RF´s stadgar och utse arrangörer till dem.

 • Upprätta underlag till Förbundsstyrelsens kassör för beslut om tävlings-, administrations- och straffavgifter i Ekonomiska bestämmelserna.

 • Upprätta underlag till SRDF för domartillsättning av spelprogram.

 • Granska medlemsföreningarnas efterlevnad av SRF:s tävlingsregler och i förekommande fall ingripa med åtgärder.

 • Utse och tillsätta Matchkommissionärer till tävlingar i SRF:s regi.

 • Ansvara för utbildning av Matchledare.

 • Genom sin yttrande- och förslagsrätt bistå SRF:s utvecklingsarbete


Beslut

Protest- och Tävlingsbestraffningsbeslut protokollsförs och ska handläggas enligt 14 kap i RF:s stadgar samt kunna överklagas enligt 15 kap i RF:s stadgar till Förbundsstyrelsen och ska utan dröjsmål meddelas Förbundsstyrelsen.

Beslut rörande tävlingsadministration protokollförs och redovisas månadsvis till Förbundsstyrelsen. TK får delegera sådana beslut till Arbetsutskott.

 

Ekonomi

TK:s medlemmar får ersättning för styrkta kostnader i samband med dess möten och tillsynsutövning.

 

Kommittéordförande

Förbundsstyrelsen utser TK:s ordförande. Skiljande från uppdraget kan ske dels på personens eget och dels på Förbundsstyrelsens initiativ.

TK:s ordförande eller dess utsedda ersättare ska vara ständigt adjungerad till Förbundsstyrelsen.

 

Ledamöter

TK:s ordförande utser TK:s ledamöter som fastställs av Förbundsstyrelsen.

TK ska bestå av minst ordförande, två ledamöter och 2 ersättare för att kunna vara minst 3 st beslutsmässiga i bestraffningsfrågor. Skiljande från uppdraget kan ske dels på personens eget och dels på kommitténs initiativ.

 

Sammanträden

TK ska ha 2-4 möten per år samt erforderligt antal löpande arbetsmöten.

 

Delegeringsrätt

TK äger rätten att med arbetsordning delegera regional tävlingsverksamhet till distrikten.

Arbetsordningar för utskott och råd

TK äger rätten att tillsätta utskott och råd. TK äger rätten att upprätta arbetsordningar mot utskott och råd.
Arbetsordningar ska följa RFs och SRFs stadgar samt vara inom ramen av TKs arbetsordning.

 

Sekretess

Kommittén beslutar utifrån ärendets art och innehåll om underlag, förda diskussioner och protokoll ska vara sekretessbelagda.

 

Upphävande

Arbetsordningen gäller tills den genom beslut av Förbundsstyrelsen ersätts av en ny arbetsordning eller beslutats att upphävas.

Uppdaterad: 26 MAJ 2017 14:42 Skribent: Janne Söderqvist
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info