Hoppa till sidans innehåll

Sverige 28 - Tjeckien 18

17 MAJ 2022 01:07
Om du inte har bott i skogen under helgen kommer du att ha sett en hel del sociala medier om det svenska 15-tals herrlagets vinst mot Tjeckien på Stockholms stadion.Bilder:Tomas Berg
  • Uppdaterad: 17 MAJ 2022 01:07

Detta skulle vara den första matchen som hålls på Stockholm stadion och ligger i linje med SRF:s strategi inom kommersiella och affärsmässiga satsningar för att stärka varumärket Sweden rugby. I samarbete för första gången med Stockholms rugbyförbundsregion fick Stockholms rugbyförbunds organisationskommitté inte så mycket tid som de skulle ha velat på grund av den plötsliga pandemiskräcken i början av året. Ansträngningen och det hårda arbetet de lade ner säkerställde att evenemanget skulle bli en stor framgång för både fans och spelare.För att säkerställa att alla fans runt om i landet också kunde bidra till att stödja den nationella sidan, inrättades en pay per view med Staylive för att säkerställa att fans runt om i landet inte bara kunde se produktionen av Japzz-produktioner utan också hjälpa den nationella sidan genom att bidra till deras framtida prospekt. För att arbeta för en lyckad dag fick den också hjälp av Viaplays 6 nations kommentator Allan Mabon som vänligen gick med på att göra kommentaren samt Ian Power som tog timeout från Stockholms operaförening för att sjunga nationalsångerna.

Mat och dryck fanns tillgängligt för en skara på 2000 personer som dök upp i strålande solsken för att göra dagen speciell för spelartruppen som skulle komma till denna sista och sista match för att spela om en vinst i divisionen och kliva upp till Trophy division mot vad bokhållarna skulle säga skulle vara deras tuffaste motståndare, Tjeckien, som också har vunnit tre av tre och leder gruppen på grund av ytterligare en bonuspoäng.

Spelet skulle inte göra dig besviken. Båda lagen kom ut för att spela tufft. Den första halvleken skulle bli en armbrytning, med små marginaler som gav bort såväl straffar som gula kort. Tjeckiska att ta ett par tidiga straffar för att gå 6 poäng före. Man skulle kunna säga att Sverige hade en långsammare start på matchen och trots flera inhopp i den tjeckiska 22:an kom de utan poäng. Vid det här laget såg manusförfattarna ut som om de kan ha haft rätt när det gäller Tjeckien, eftersom Sverige började fler anfallsprocent på den tjeckiska halvan men gjorde för många påtvingade och otvingade misstag för att komma undan utan poäng. Efter en lyckad straffspark slutade ställningen 6-3 i halvlek med en ganska olycklig incident som gjorde att den tjeckiske backen Martin Cimprich slogs ut i en tacklingssituation som domaren bedömde som en farlig tackling och gav Sveriges vicekapten Philip rött kort. Murphy. Spelet skulle läggas på is eftersom nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtogs och spelarens välbefinnande i fokus.

 

Första halvlek skulle sluta 6-3 och med de svenska 10 som lämnade planen på grund av skada.

 

En tidig straff i andra halvlek och med ett gammalt huvud som tog 10-positionen i Tim Johansson såg farten ut att gå mer och mer till Sveriges fördel. Det tjeckiska försvaret kämpade för att hålla tillbaka skickligheten och attacken som Tim Johansson förde till dem och efter att ha glidit genom det inre fältet och lastat av till Theodor Karlsson som sedan skulle göra yards innan en snabb boll säkerställde att Alex Melander kunde avsluta attacken vid hörnflaggan. Detta skulle vara en tipppunkt i matchen som fick Sverige att göra ytterligare två försök och visa stort självförtroende i både fast spel och allmänt spel. Alex kalling-Smith plågade gång på gång det tjeckiska försvaret genom att linjebryta och få det att se enkelt ut.

 

Det tog möjligen mycket självförtroende om Sverige hade gett Tjeckiens fältposition sent i matchen och ett enkelt försök. Men detta skulle vara allt ett ganska deflaterat tjeckiskt lag kunde uppbåda. Sverige tog fart och såg aldrig ut som ett lag som skulle tappa i andra halvlek.

Resultatlinjen skulle lyda 28-18 när matchens funktionär blåste av matchens slutsignal.

Detta var en mycket självsäker prestation av ett lag som hade kommit ur två år av pandemin utan några matcher men vars huvudtränare, Alex Laybourne, hade utarbetat en plan för att få dem genom fyra av fyra segrar och spela äventyrlig rugby och verkligen göra laget gel till en vinnande formel. 2022 och Sverige går upp till trofén med en spännande framtid i troféserien med en ny filosofi som har levererat på parken.

Några utmärkta prestationer av Axel kalling-Smith, Theodor Karlsson, Sami Paulsson, Alex Melander med flera, men jag tror att om du frågade någon av dem, skulle de alla svara att framgången berodde på en lagprestation och självförtroende som assisterades av ledningsgrupp och som ledde till en mycket positiv och ljus framtid för Sweden rugby.

Bilder: Tomas Berg

Unless you have been living in the woods over the weekend you will have seen a lot of social media about the win by the Swedish men’s 15s team against the Czech Republic at Stockholm stadion.

This would be the first game held at Stockholm stadion and aligns with the SRF’s strategy in commercial and business ventures to strengthen the Sweden rugby brand. In partnership for the first time with the Stockholm rugbyförbund region, the Stockholm rugbyförbund organizing committee didn’t have as much time as they would have liked due to the sudden pandemic scare at the start of the year. The effort and hard work they put in ensured the event would be a great success for fans and players alike.

To ensure all fans around the country could also contribute in supporting the national side, a pay per view was set up with Staylive to ensure fans around the country could not only watch the production by Japzz productions but also assist the national side by contributing to their future prospects. Working towards a successful day it was also assisted by Viaplays 6 nations commentator Allan Mabon who kindly agreed to do the commentary as well as Ian Power who took time out from the Stockholm opera society to sing the national anthems.

Food and drink were available for a crowd of 2000 persons who turned up in glorious sunshine to make the day special for the squad of players who were coming to this last and final match to play for a win of the division and step up to the Trophy division against what the book keepers would say would be their toughest opponents, the Czech republic, also having won three from three and heading the group due to one more bonus point.

 

The game wouldn’t disappoint. Both teams came out to play tough. The first half would be an arm wrestle, with small margins giving away penalties as well as yellow cards. Czech to take an early couple of penalties to go 6 points ahead. One would say that Sweden had a slower start to the game and despite several forays into the Czech 22, came away with no points. At this point the script writers looked as if they may have been right about Czech, as Sweden started more attacking percentages into the Czech half but making too many forced and unforced errors to come away without points. After a successful penalty kick the score would finish 6-3 at the half with a rather unfortunate incident which left the Czech full back Martin Cimprich knocked out in a tackle situation which the referee deemed as a danger tackle and red carded Sweden’s vice-captain Philip Murphy. The game would be put on hold as the necessary precautions were made and player welfare the focus.

 

The first half would finish 6-3 and with the Swedish 10 leaving the field due to injury.

 

An early penalty in the second half and with an old head taking the 10 position in Tim Johansson, the momentum seemed to go more and more in Sweden’s favor. The Czech defense struggled to contain the prowess and attack that Tim Johansson brought to them and after sliding through the inside field and offloading to Theodor Karlsson who would then make yards before a quick ball ensured Alex Melander could finish off the attack at the corner flag. This would be a tipping point in the match which had Sweden score two more tries and showing great confidence in both set piece and general play. Alex kalling-Smith time and time again pestered the Czech defense by line breaking and making it look easy.

 

Possibly took much confidence had Sweden give Czech field position late in the game and an easy try. But this would be all a rather deflated Czech team could muster. Sweden took the momentum and never looked like a team that was going to lose in the second half.

 

The score line would read 28-18 as the match official blew the final whistle of the game.

 

This was a very confident performance by a squad who had come out of two years of the pandemic without any matches but whose head coach, Alex Laybourne, had worked out a plan to get them through four out of four wins playing adventurous rugby and really making the team gel into a winning formula. 2022 and Sweden move up to the trophy with an exciting future in the trophy series with a new philosophy which has delivered on the park.

 

Some excellent performances by Axel kalling- Smith, Theodor Karlsson, Sami Paulsson, Alex Melander and more, however I feel if you asked any of them, they would all answer that the success was down to a team performance and confidence that was assisted by the management group and which led to a very positive and bright future for Sweden rugby.

Skribent: Neil Johnson
E-post: This is a mailto link

 

 


 

logo-hero.pngMacron_klader.jpg


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Svenska Rugbyförbundet
Box 4044
600 04 Norrköping

Kontakt:
Tel: +46737454969
E-post: This is a mailto link

Se all info